Home

BTW Nr NL00231131B58 KVK 33276656

algemene verhuurvoorwaarden

download algemene voorwaarden als pdf

algemene huurvoorwaarden van Pan staging, gevestigd te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 33276656

1. Toepasselijkheid van deze verhuurvoorwaarden - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pan staging gedane aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Pan staging partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. - Eigen voorwaarden van huurders,afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen "de wederpartij", zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de wederpartij in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen. - Indien enige bepaling(en) uit deze verhuurvoorwaarden of uit aanbiedingen of overeenkomsten nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend is of zal blijken, dan worden de overige niet aangetast en blijven onverminderd van kracht en hun gelding behouden. Partijen kunnen over de eerstbedoelde bepaling(en) overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij de strekking van de aanbieding of overeenkomst behouden blijft.

2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten - Alle aanbiedingen zijn, tenzij door Pan staging uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend en ongeacht een eventuele aanvaarding door de wederpartij, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld en de wederpartij voor het verstrijken van deze geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Eerst na een schriftelijke bevestiging door Pan staging komt een overeenkomst tot stand. - De inhoud van door Pan staging gehanteerde folders, drukwerken, catalogi en prijscouranten binden haar niet, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hier in de overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen in door Pan staging uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen kan Pan staging nimmer aansprakelijk worden gehouden.

3. Reserveren en annuleren - Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst(en) wordt het tijdstip en de periode waarop de resevering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de wederpartij beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Een telefonische reservering zal per brief, per e=mail of per fax worden bevestigd Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de overeengekomen ( volledige) huurprijs te voldoen. - Onverminderd het voorgaande kan de wederpartij de reservering voor het tijdstip van de ter beschikkingstelling van de gehuurde zaken annuleren( tenzij anders is overeengekomen):

1. Indien de opzegging plaatsvindt in de laatste zeven dagen voor levering van de gehuurde zaken, is de wederpartij de volledige huurprijs verschuldigd

2. Vindt annulering plaats in meer dan zeven dagen, maar minder dan eenentwintig dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode, dan is de wederpartij vijfenzeventig procent van de volledige huurprijs verschuldigd

3. Vindt annulering plaats in meer dan eenentwintig dagen, maar in minder dan achtentwintig dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode, dan is de wederpartij vijftig procent van de volledige huurprijs verschuldigd

4. Einde overeenkomst - De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surceance van betaling, faillissement , stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel indien de wederpartij een consument is, ondercuratelestelling van de wederpartij kan Pan staging de overeenkomst(en) beeindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van Pan staging op vergoeding van kosten, nadeel en rente. - In genoemde gevallen is Pan staging te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen (eigendomsbehoud). De wederpartij is verplicht om aan Pan staging de door hem gewenste medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt Pan staging bij deze zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Pan staging is niet aansprakelijk voor enig nadeel, welke door de wederpartij of door derden, in verband met het terughalen van de gehuurde zaken c.q. het beeindigen van de overeenkomst wordt geleden.

5. Aansprakelijkheid, overmacht en weersinvloeden - Pan staging sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet wettelijk op haar rust dan wel voortvloeit uit rechtsbeginselen. - Pan staging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade. Indien de bestelde zaken niet voorradig of defect blijken te zijn ( bv. ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt Pan staging zich het recht voor om een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten. De door Pan staging te vergoeden schade kan ten hoogste de huurprijs bedragen. - In geval van overmacht is Pan staging bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij hierbij recht heeft op een schadevergoeding. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan, die de nakoming van de overeenkomst(en) verhinderen en niet aan Pan staging kunnen worden toegerekend. - Pan staging houdt zich het recht voor om in bijzondere situaties, zoals slechte klimatologische omstandigheden en vooruitzichten, de overeenkomst(en) met betrekking tot gehuurde zaken welke als gevolg van die omstandigheid beschadigd kunnen raken, geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat de wederpartij hierbij recht heeft op eeen schadevergoeding of enig andere vergoeding. Eventueel vooruitbetaalde bedragen worden terugbetaald, onder verrekening van de reeds gemaakte kosten.

6. Huurprijzen - De huurprijzen van Pan staging zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. De huurprijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden. Deze prijzen zijn richtprijzen en binden Pan staging niet. - Pan staging behoudt zich het recht voor eventuele prijs-, kosten- en/of tariefsverhogingen aan de wederpartij door te berekenen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. - De huurprijzen en tarieven gelden voor een dag. Meerdaagse huurprijzen en tarieven worden in overleg bepaald. - Voor iedere dag dat de wederpartij in verzuim is met het terugbrengen van de gehuurde zaken, dan wel ter beschikking stellen van de gehuurde zaken, is de wederpartij opnieuw de huurprijs per dag verschuldigd. Een gedeelte van de dag wordt hierbij als een dag berekend. - Huurprijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief transport en/of opbouw en afbraakkosten. Voor het opbouwen,afbreken of andere activiteiten met betrekking tot de gehuurde zaken worden extra kosten in rekening gebracht, gebaseerd op het uur- en/of kilometertarief.

7. Bezorgen en afhalen, opbouw en afbraak. - De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een gevolmagtigd persoon gedurende de afgesproken bezorg/opbouwdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaken. Zo niet, dan heeft Pan staging het recht om de gehuurde zaken mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Pan staging kan echter ook de gehuurde materialen afleveren. Doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet volgens de overeenkomst is, kan de wederpartij geen bezwaar indienen. - Indien de wederpartij niet voorziet in de noodzakelike hulp bij het lossen en laden en/of het opbouwen en afbreken van de gehuurde materialen komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de wederpartij. - Opbouw en aflever locatie dienen aan door Pan staging aangegeven voorwaarden te voldoen. Minimale vereisten zijn een goede bereikbaarheid met vrachtwgencombinatie en/of heftruck te zijn. Locatie dient egaal, verhard en schoon te zijn. - Pan staging houdt zich te allen tijde het recht voor om na inspectie van de opbouw of afleverlocatie, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst(en) op te zeggen. Eventueel vooruitbetaalde bedragen worden in dat geval terugbetaald, onder verrekening van de reeds gemaakte kosten. - Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat Pan staging en zijn personeel te allen tijde toegang tot gehuurde zaken hebben. - De wederpartij dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de ophaaldag aanwezig is voor de teruggave van gehuurde zaken. Zo niet, dan kan Pan staging alsnog de gehuurde zaken mee retour nemen. Doch bij verschil van mening of de retournering al dan niet volgens de overeenkomst is, kan de wederpartij geen bezwaar indienen. - De gehuurde zaken dienen op de ophaaldag vanaf acht uur 's ochtends gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld gereed te staan, tenzij anders overeengekomen. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de wederpartij de extra kosten die hierdoor voor Pan staging ontstaan, te vergoeden. - De wederpartij blijft verantwoordelijk voor de gehuurde materialen totdat deze door Pan staging zijn opgehaald. - Afhalen van gehuurde materialen kan allen als daar door Pan staging van tevoren toestemming is gegeven. De gehuurde zaken kunnen volgens afspraak op de afhaaldag worden opgehaald. De gehuurde zaken dienen op een veilige manier vervoert te worden. Ook dienen de gehuurde materialen op een voorzichtige manier behandeld te worden, zodat er geen onnodige beschadigingen ontstaan. - De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en wijze van transport - Als de gehuurde zaken niet na het verstrijken van de huurtermijn bij Pan staging zijn teruggebracht, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een schadevergoeding schuldig aan Pan staging, die bestaat ui de huurprijs voor iedere dag dat de wederpartij nalaat om de gehuurde zaken na het verstrijken van genoemde termijn aan Pan staging te retourneren. De wederpartij kan nooit eigenaar van de gehuurde zaken worden. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering van de gehuurde zaken. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde zaken aan Pan staging niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de wederpartij blijft. - De wederpartij stemt ermee in de gehuurde zaken in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij de gehuurde zaken heeft ontvangen bij aanvang van de huur.

8. Betaling,verzuim,waarborgsom en aanbetalingen - Alle door de wederpartij verschuldigde bedragen dienen contant bij het afhalen dan wel bezorgen van de gehuurde zaken te worden voldaan of via betaling middels bank/ of girorekening. Betaling en facturering geschieden in euro's. - Indien de wederpartij zijn betalingverplichtingen niet binnen de afgesproken termijn nakomt, verkeert van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is, is hij de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag tot aan de dag dat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het (bank)rekeningnummer van Pan staging, althans is voldaan aan de door Pan staging ingeschakelde incassogemachtigde. Pan staging is daarnaast gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke- en buitenrechtelijke (incasso)kosten te vorderen die door de niet tijdige betaling door de wederpartij zijn veroorzaakt. - Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet binnen de afgesproken termijn nakomt, vervallen eventuele kortingen. - Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij ceen waarborgsom verschuldigd aan Pan staging. Deze waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van de gehuurde zaken. - Indien de wederpartij de waarborgsom niet tijdig betaald, kan Pan staging de overeenkomst eenzijdig beeindigen, onverminderd het recht van Pan staging op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling of aanbetaling op de verschuldigde huursom. - Bij het einde van de huurovereenkomst kan Pan staging, door de wederpartij verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zij verplichtingen heeft voldaan. - De wederpartij is een vooruitbetaing of aanbetaling aan Pan staging verschuldigd indien de totale huurprijs boven de duizend euro ligt. De hoogte van de aanbetaling is gelijk aan vijftig procent van de totale huurprijs en dient uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

9. Controle, schade en verlies - Teneinde problemen te voorkomen moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt de zaken controleren. Indien er klachten zijn, dient de wederpartij Pan staging hiervan direct op de hoogte te stellen. De wederpartij kan achteraf geen beroep doen op het ontbreken van zaken en/of beschadigingen aan zaken, indien de gehuurde zaken in gebruik zijn genomen. - Zodra Pan staging de gehuurde zaken retour heeft ontvangen, worden deze door hem gecontroleerd en geteld. Deze controle en telling zijn bindend. Als na controle eventuele gebreken en manco's worden geconstateerd, komen deze ten laste van de wederpartij. Breuk schade aan zaken of het ontbreken van zaken wordt tegen nieuwprijs bij de wederpartij in rekening gebracht. - Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking en binnen vierentwintig uur aan Pan staging te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan de gehuurde zaken ontstane schade aan Pan staging te vergoeden tegen de dagwaarde. Darnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Pan staging geleden schade. - Pan staging is niet aansprakelij voor schade die is geleden door de wederpartij, die ontstaan is door of in verband met de gehuurde zaken. De wederpartij zal Pan staging vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met de gehuurde zaken. - De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, het onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaken schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve mmatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde zaken, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht heeft die niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

10. Verplichtingen van de wederpartij - De wederpartij stemt er mee in Pan staging te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen, aanspraken van derden af te wijzen en Pan staging hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Pan staging, De wederpartij mag de gehuurde zaken niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan op de overeenkomst. - De wederpartij dient Pan staging direct in te lichten indien er beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de wederpartij of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Pan staging dreigen te worden aangetast. - De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde zaken door hem of derden, te zullen betalen. - De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde materialen. - Wederpartij zal geen gegevens betreffende de door de verhuurder inzake de gehuurde zaken gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopieren, of aan derden tonen of bekend maken.

11. Geschillen - Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit een met Pan staging gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter, onder exclusieve toepassing van het nederlandse recht. Pan staging behoudt zich het recht voor de wederpartij aan zijn algemene zetel te dagvaarden. Geschillen waarbij een consument als wederpartij betrokken is, zullen worden berecht door de rechter die volgens het communerecht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

- In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Pan staging.